Image Alt

ابتکارات اجتماعی

زیبایی الهام بخش زیبایی است

اینور معتقد است که زیبایی در ذات خود یکی از مسری ترین نیروها در جهان است. و از طریق آن می توان زندگی ها را متحول کرد و به مردم این حق را داد که قهرمانان تاریخ خودشان باشند.

زیبایی همبستگی – توانمندسازی زنان

Beauty Solidarity یک پروژه برند اینوآر است که برای آموزش زنان از جوامع مختلف در برزیل و خارج از کشور ایجاد شده است و هدف آن بازیابی هویت زنان و توانمندسازی آنهاست. با ارائه دوره های آموزشی برای جمعیت کم درآمد، این طرح با هدف ارائه راهی به زنان برای خودکفایی در حمایت از خانواده است.

http://www.belezasolidaria.com/